HANDHAVING

Handhavers krijgen meer en meer te maken met klachten van bewoners over motoroverlast, dat kunt u natuurlijk ook terug zien in de media. In sommige gevallen heeft dit te maken met “algemene drukte” zoals op dijken, maar een veel gevallen simpelweg met het geluid dat door de motoren geproduceerd wordt. Het valt niet te verwachten dat dit probleem zichzelf oplost: motoren gaan wel 30 jaar mee en de verkoop stijgt nog elk jaar. Nederland wordt steeds drukker, de plekken waar de motorrijder zonder overlast gas kan geven worden steeds kleiner. Handhaving kan overlast lawaaimotoren oplossen.

 

Achtergrond

Om het probleem succesvol aan te pakken is het eerst verstandig om de achtergrond te begrijpen. De overlast is zo groot omdat motorrijders met name op de momenten dat andere recreeanten ook buiten komen. Beide groepen zoeken dezelfde plekken op: natuurgebieden en uitgestrekte natuur. Op zich zou beide nog redelijkerwijs gecombineerd kunnen worden, ware het niet dat een select groep motorrijders hun motor dusdanig aanpast dat die extra veel aandacht trekt met geluid. Natuurlijk is dit wettelijk niet toegestaan, maar een aanzienlijk deel van de motorrijders waant zich onaantastbaar omdat de pakkans laag is. Op fora is te lezen motorrijders elkaar aanraden om bij een reis naar Duitsland de demper opnieuw te installeren. In Duitsland wordt immers wel gehandhaafd.  Bij controles in Nederland blijken tot wel 20% van de motoren niet te voldoen aan de wettelijk toegestande geluidsuistoot. Het zijn juist deze motoren die de klachten veroorzaken.

De meeste motorrijders rijden niet een klein stukje, maar een “rondje” zoals het rondje veluwe. Dit betekent kortom dat eventuele handhaving op één positie op zo’n motorroutes een veel groter effect heeft dan alleen het controle gebied. De handhaving per dorp kan kortom te weinig capaciteit hebben, in een regio kan toch wat bereikt worden. Mocht u capaciteit te kort komen, dan zou u samenwerking kunnen opzoeken met naastgelegen handhavende instanties.

Maatregelen: handhaven en wegafsluiting

Maatregelen als drempels kunnen effect hebben, maar zijn beperkt. Motoren die de dempers verwijderd hebben maken ook veel lawaai onder de 30km per uur, met name de tweecilinders. Een methode kortom is om met regelmaat te controleren of de verkeersdeelnemers in de betreffende gebieden wel voldoen aan de wet met betrekking tot geluidsuitstoot. Helaas zijn deze type controles niet eenvoudig, maar gelukkig zijn verschillende politiekorpsen inmiddels uitgerust met controle apparatuur. Natuurlijk is er de noodzaak voor meer controle apparatuur en een lange adem om ook de controles te houden. Een enkele controle zal geen blijvend effect veroorzaken: men moet het gevoel hebben dat de pakkans groot is.

 

 

Zie ook vraag 11 en 12 van de kamervragen:

Vraag 11
Kunt u aangeven in hoeverre gemeenten beschikken over instrumenten om
motoren (op bepaalde delen van de dag) te verbieden om te rijden over wegen en
dijken?
Antwoord 11
Gemeenten hebben de bevoegdheid om wegen gesloten te verklaren voor
(bepaalde) motorvoertuigen al dan niet op bepaalde dagen of dagdelen. Daarvoor
dient het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen
conform de Wvw 1994, mits in een dergelijk besluit voldoende wordt gemotiveerd
hoe met het gesloten verklaren van een weg de belangen van omwonenden en
andere weggebruikers worden gediend.
Vraag 12
Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak van de Raad van State d.d. 6 november 2019
inzake een verbod voor motorrijders om gebruik te maken van de Lekdijk bij
Lopik7? Wat is het gevolg hiervan voor het kunnen weren van motorrijders door
gemeenten? Moet de uitspraak van de Raad van State zo worden geïnterpreteerd
dat het alleen mag als er sprake is van een beperkte afsluiting in een beperkte
periode en dat er alternatieve routes voor de motorrijders voorhanden moeten zijn
die niet onveilig zijn?
Antwoord 12
In punt 4 van zijn uitspraak8 geeft de Raad van State het toetsingskader bij het
nemen van een verkeersbesluit zoals in de zaak Krimpenerwaard speelde. De
Raad van State oordeelt dat het bestuursorgaan de toegang tot de weg voor
(bepaalde categorieën) motorvoertuigen kan afsluiten. Een absolute noodzaak
aantonen is niet nodig. Het is voldoende dat het bestuursorgaan aannemelijk kan
maken dat het tijdelijk afsluiten van een weg de belangen van de
wegenverkeerswet dient, zoals verbeteren van de verkeersveiligheid en het
beperken van geluidoverlast. Ook moet het bestuursorgaan duidelijk afwegen of
de nadelige gevolgen van het verkeersbesluit niet onevenredig zijn in verhouding
tot het doel van het besluit. Met deze uitspraak heeft de Raad van State duidelijk
gesteld onder welke voorwaarden een weg tijdelijk mag worden afgesloten voor
bepaalde categorieën voertuigen. Het belangrijkste criterium is of de belangen uit
de wegenverkeerswet met het besluit worden gediend en of de onderliggende
belangenafweging evenwichtig is. De belangenafweging verschilt uiteraard per
situatie en is primair een zaak voor lokale en regionale overheden en
wegbeheerders.

De beste oplossing

Als controles geen optie zijn of onvoldoende effect sorteert dan is een goede aanpak om te meten hoeveel overlast de motoren feitelijk veroorzaken. Dit kunt u doen door voor een periode een weg af te sluiten voor motoren en te meten wat het verschil is. Dat kan in decibels als het aantal klachten dat u ontvangt. Deze energie is hoe dan ook goed benut, want deze informatie kan gebruikt worden als objectieve argumentatie in de discussie. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden om een gebied permanent af te sluiten voor motorverkeer, de gemeente bij de dijk van Lopik ging u voor.

Als voorgaande niet mogelijk is dan kunt u er voor kiezen een weg al dan niet voor een periode per jaar/week af te sluiten. Dit betreft dan meestal het weekeind, doordeweeks is de overlast veel minder uitzonderingen daar gelaten.